Personuppgiftspolicy

2018-06-08

Vi följer förordningen EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Dataskyddsförordningen bestämmelser. GDPR General Data Protection Regulation

Syftet med förordningen är att skydda personuppgifter och främja fritt flöde av personuppgifter inom EU. Främja individens rätt till information om denne. Förordningen har karaktär av rättighetslagstiftning och utgår från den registrerades rättigheter. Personuppgifterna skall behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Personuppgiftspolicyn är upprättad för att den enskilde skall veta vilka personuppgifter som hanteras och av vem/vilka samt att ge samtycke till det. Det skall också framgå vad personuppgifterna används till. Samtycke skall vara klart och tydligt och frånskilt annan information.  Samtycke skall också på ett enkelt sätt kunna återkallas och personuppgifterna skall kunna tas bort.

Se även vår sekretesspolicy och vår policy för It användning.

Behandling av personuppgifter.

 • Personuppgifterna skall behandlas på lagligt, korrekt och öppet sätt.
 • Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckliga angivna och berättigade ändamål, samt får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med dess ändamål.
 • Personuppgifterna skall vara adekvata, relevanta och inte fler än vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålen med behandlingen.
 • Personuppgifterna skall vara riktiga, och om nödvändigt uppdaterade.
 • Personuppgifterna får inte behandlas för en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Personuppgifterna får bara behandlas på ett sådant sätt som säkerställer lämpligt skydd för personuppgifterna.

 

Våra personuppgifter finns och behandlas av LBC inom följande områden. Personal anställd i LBC Borås AB. Transportörer/Chaufförer/Maskinister/Dotterbolag. Kunder och leverantörer samt sociala medier. Personuppgiftsansvarig hanterar uppgifterna och utser ett personuppgiftsombud som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Ombudet ska föra en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade. När man har utsett ett personuppgiftsombud anmäler administrativ chef det till Datainspektionen.

 

 

 

 

 

Hantering av personuppgifter sker inom följande områden.

 • Personal anställda i LBC. Anställningsavtal. Befattningsbeskrivningar. Löneadministration. Unionen. Biltrafikens arbetsgivarförbund. Ordersystem. (TDX) Passersystem (RCO)och bevakning. Hemsida. Skatteverket. Försäkringskassan. Företagshälsovården. Utbildning. Rekrytering.
 • Transportörer/chaufförer/maskinister/ Dotterbolag. Transport och byggnads.   Transportör/chaufförswebb. ID 06. Utbildning. Ordersystem. (TDX) Passersystem (RCO)och bevakning. Hemsida, Företagshälsovården. Utbildning.
 • Kunder. Kundregister. TDX ordersystem. CRM system.
 • Sociala medier. Facebook. Linkedin.
 • Leverantörer/samarbetspartners. Scania, Volvo, Vianor, Paroy, St 1. Borås yrkeskläder, Försäkringsbolag. Vår IT leverantör. Hemsida Roxx. Securitas. Länsförsäkringar larm. CRM system. Telefonoperatörer.

 

Leverantörer/samarbetspartner ändras löpande vilka dessa är kan säkerställas vid varje tillfälle.

 

 

Personal anställda i LBC.

 

 • För att säkerställa vilka uppgifter användarna skall ha tillgång till använder vi oss av behörighetssystem som reglerar vilka uppgifter användaren har tillgång till.
 • Loggningssystem ger oss möjlighet att se vem som behandlar vilken information, för att kunna visa att skydd mot t.ex. obehörig otillåten behandling följs.
 • Vi använder oss av lösenordskyddade lönespecifikationer.
 • Vi har alla lösenordskyddade datorer och mobiltelefoner.
 • Vi hanterar utskrifter på ett säkert sätt med inloggning eller tagg för att minimera att utskrifter sprids till obehöriga.
 • Vi hanterar våra kunder/samarbetspartner i ett CRM system (Lime) som våra kunder kan begära uppgifter från. Uppgifter på våra kunder och samarbetspartner hanteras av resp. kontakt i LBC
 • Vi hanterar sociala medier med stor försiktighet se vidare vår policy IT-användning.

Undermeny

Nyheter