Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

LBC Borås AB skall bedriva ett systematiskt, förebyggande och dokumenterat arbetsmiljöarbete.

Verksamheten skall värna om personalens välbefinnande, att upptäcka arbetsmiljöbrister och åtgärda dessa. Den skall också verka för att minimera tillbud, skador och sjukdomar förknippade med arbetet och för att motverka all form av diskriminering.

Genom aktiviteter som stimulerar personalen att beakta sin egen och andras arbetsmiljö och som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skall uppsatta mål uppnås.

All verksamhet skall bedrivas med utgångspunkt från gällande lagstiftning och alltid sträva efter ständig förbättring.