UPPFÖRANDEKOD


LBC Borås AB är ett affärsdrivande företag som arbetar med transport, maskin och logistiktjänster. LBC skall arbeta effektivt och åstadkomma goda ekonomiska resultat som ger resurser för verksamhetsutveckling och utdelning till ägarna. LBC Borås AB arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla affärsrelationer. Uppförandekoden beskriver de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande för styrelsen, anställda och transportörer inom LBC Borås AB. Samma krav ställs mot transportörer, leverantörer och affärspartner. Alla leverantörer och partners skall följa nationella lagar och betala lagstadgad skatt som gäller i de länder där verksamheten bedrivs.
Grunden till vårt sätt att vara och uppföra oss är alltid med kunden i fokus där vi är engagerande och visar ansvar är ärliga och respekterar varandra. Vi arbetar med framåtanda och med god affärsetik. Våra värdeord är kundfokus, engagemang och ansvar.

Diskriminering Trakassering. Vi behandlar alla lika och ger alla samma möjligheter efter individens kvalifikationer och förmåga. Det accepteras inte någon form av diskriminering, mobbing, trakasserier, eller ofredande. Vi är ärliga och visar respekt för varandra.

Arbetstid, minimilön och rättvisa arbetsvillkor. Vi skall följa nationella lagar och centrala samt lokala avtal så som kollektivavtal. Vi stöder mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. Vi respekterar arbetstagarens rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, där det är förenligt med gällande lagstiftning. Lönen skall minst följa vad lag och avtal föreskriver. Lön och andra förmåner skall betalas ut regelbundet.

Hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi arbetar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö med ständiga förbättringar. Vi införskaffar den utbildning och utrustning som krävs för en bra arbetsmiljö. Alla eventuella olycksfall och arbetsskador skall rapporteras och åtgärdasmed ständiga förbättringar som grund för arbetet. Vi befrämjar motion och bra matvanor. Allt för att vi skall kunna prestera och må bra.

Miljöansvar. LBC Borås AB strävar efter att skapa förutsättningar för minimerad miljöpåverkan. Vi följer de standarder som LBC Borås miljöledningssystem anger.  Vi bidrar alla till en bättre miljö.

Kvalitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar och följer de standarden som LBC Borås kvalitetsledningssystem anger.

Korruption, Mutor och Konkurrens. Vi bedriver vår affärsverksamhet med hög integritet och tolererar inte mutor och korruption. Gynnande av familj och vänner är inte förenligt med LBC Borås affärsverksamhet. Vi undviker situationer som kan leda till eller skapa intressekonflikter. Vi bedriver verksamheten i rättvis konkurrens med andra aktörer.

Sekretess och personuppgifter. Vi skyddar all konfidentiell information och personuppgifter som vi tar del av genom LBC Borås, våra kunder samarbetspartners och leverantörer. Det är din skyldighet att inte sprida information som är konfidentiell eller information som kan skada LBC Borås varumärke eller dess kunder, ej heller information som våra konkurrenter kan ta fördel av. Personuppgifter behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

Utrustning, tillgångar och egendom. Vi hanterar LBC:s utrustning tillgångar och egendomar på ett professionellt och yrkesmässigt sätt. Vi skaffar vederbörliga tillstånd innan vi använder LBC:s tillgångar. Det är allas skyldighet att rapportera fel och brister som medför risker för skador och olyckor.

Efterlevnaden av uppförandekoden är en fråga för koncernledningen och ledningspersoner på alla nivåer fram till den enskilde medarbetaren. Innehållet i uppförandekoden följs fortlöpande upp som en naturlig del i den löpande verksamheten.

Antagen av LBC:s ledningsgrupp 2016-11-09

Martin Falck
VD

el av.